Όροι παροχής υπηρεσιών

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης ισχύουν για όλες τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα της HENRY Equestrian.

Η ιστοσελίδα www.henry-equestrian.com είναι μια υπηρεσία της:

 • Anais Alexandra HENRY
 • της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται: Εθνικών Άγονων 104, 38445 Νέα Ιωνία - Βόλου, Ελλάδα
 • URL της ιστοσελίδας: www.henry-equestrian.com , www.henry-equestrian.gr 
 • e-mail: hello@henry-equestrian.com
 • αριθμός τηλεφώνου : +30 697 89 49 390

Η ιστοσελίδα HENRY Equestrian πωλεί τα ακόλουθα προϊόντα: προϊόντα που σχετίζονται με τον κόσμο των ιπποειδών, τον κόσμο των σκύλων και τον ρουχισμό.

Ο πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης πριν από την υποβολή της παραγγελίας του. Συνεπώς, η επιβεβαίωση της παραγγελίας ισοδυναμεί με την αποδοχή των γενικών όρων πώλησης.

Άρθρο 1 - Βασικές διατάξεις

Οι παρόντες γενικοί όροι εκφράζουν το σύνολο των υποχρεώσεων των μερών. Υπό αυτή την έννοια, ο αγοραστής θεωρείται ότι τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης ισχύουν υπό τον αποκλεισμό όλων των άλλων όρων, και ιδίως εκείνων που ισχύουν για τις πωλήσεις σε καταστήματα ή μέσω άλλων καναλιών διανομής και εμπορίας.

Είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της HENRY Equestrian και υπερισχύουν, εάν χρειαστεί, έναντι οποιασδήποτε άλλης έκδοσης ή οποιουδήποτε άλλου αντιφατικού εγγράφου.

Ο πωλητής και ο αγοραστής συμφωνούν ότι οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπουν αποκλειστικά τη σχέση τους. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους γενικούς του όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Εφαρμόζονται αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο.

Εάν λείπει ένας όρος πώλησης, θεωρείται ότι διέπεται από τις πρακτικές που ισχύουν στον τομέα των πωλήσεων εξ αποστάσεως των οποίων οι εταιρείες έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.


Άρθρο 2 - Περιεχόμενο

Σκοπός των παρόντων γενικών όρων είναι να καθορίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πώλησης αγαθών που προτείνει ο πωλητής στον αγοραστή από την ιστοσελίδα HENRY Equestrian.

Οι παρόντες όροι αφορούν μόνο τις αγορές που πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα της HENRY Equestrian και παραδίδονται αποκλειστικά στην Ελλάδα και στις διάφορες χώρες που είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή της πληρωμής στην ιστοσελίδα της HENRY Equestrian. Για όλες τις παραδόσεις στο εξωτερικό, λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στα έξοδα αποστολής.

Οι αγορές αυτές αφορούν τα ακόλουθα προϊόντα: προϊόντα που σχετίζονται με τον κόσμο των ιπποειδών, τον κόσμο των σκύλων και τον ρουχισμό.


Άρθρο 3 - Προσυμβατική ενημέρωση

Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί, πριν από την υποβολή της παραγγελίας και τη σύναψη της σύμβασης, με ευανάγνωστο και κατανοητό τρόπο, για τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης και για όλες τις πληροφορίες του κώδικα καταναλωτών.

Οι ακόλουθες πληροφορίες διαβιβάζονται στον αγοραστή με σαφή και κατανοητό τρόπο:

 • τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων ,
 • την τιμή των αγαθών ή/και τη μέθοδο υπολογισμού της τιμής 
 • και, κατά περίπτωση, τυχόν πρόσθετα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης ή αποστολής και τυχόν άλλα έξοδα που ενδέχεται να καταβληθούν (εξαιρουμένων των τελωνειακών δασμών για παραγγελίες σε χώρες εκτός της Ελλάδας).
 • Ελλείψει άμεσης εκτέλεσης της σύμβασης, η ημερομηνία ή η ώρα κατά την οποία ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα αγαθά, ανεξαρτήτως τιμής,
 • πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα του πωλητή, τα ταχυδρομικά, τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας και τις δραστηριότητές του, τις νομικές εγγυήσεις, τη λειτουργικότητα του ψηφιακού περιεχομένου και, κατά περίπτωση, τη διαλειτουργικότητά του, την ύπαρξη και την εφαρμογή εγγυήσεων και άλλων συμβατικών όρων.


Άρθρο 4 - Η παραγγελία

Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να υποβάλει παραγγελία ηλεκτρονικά, από τον ηλεκτρονικό κατάλογο και μέσω της φόρμας που εμφανίζεται εκεί, για οποιοδήποτε προϊόν, εντός του ορίου των διαθέσιμων αποθεμάτων. Ο αγοραστής θα ενημερώνεται για τυχόν μη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή του αγαθού που παραγγέλθηκε.

Για να επικυρωθεί η παραγγελία, ο αγοραστής πρέπει να αποδεχθεί τους παρόντες γενικούς όρους. Πρέπει επίσης να επιλέξει τη διεύθυνση και τη μέθοδο παράδοσης και, τέλος, να επικυρώσει τη μέθοδο πληρωμής.

Η πώληση θα θεωρηθεί οριστική :

   • αφού ο πωλητής αποστείλει στον αγοραστή επιβεβαίωση αποδοχής της παραγγελίας μέσω email ,
   • και αφού ο πωλητής λάβει το πλήρες τίμημα.

Κάθε παραγγελία συνεπάγεται αποδοχή των τιμών και των περιγραφών των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση. Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με το σημείο αυτό θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο μιας πιθανής ανταλλαγής και των εγγυήσεων που αναφέρονται κατωτέρω.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως σε περίπτωση μη πληρωμής, λανθασμένης διεύθυνσης ή άλλου προβλήματος στο λογαριασμό του αγοραστή, ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει την παραγγελία του αγοραστή μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρακολούθηση της παραγγελίας, ο αγοραστής πρέπει να καλέσει τον ακόλουθο αριθμό τηλεφώνου: +30 697 89 49 390 από την Ελλάδα (κόστος τοπικής κλήσης), κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., ή να στείλει μήνυμα στο email του πωλητή: hello@henry-equestrian.com.


Άρθρο 5 - Ηλεκτρονική υπογραφή

Η ηλεκτρονική παροχή του αριθμού της πιστωτικής κάρτας του αγοραστή και η τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας θεωρούνται απόδειξη της συμφωνίας του αγοραστή:

Τα ποσά που οφείλονται βάσει του εντύπου παραγγελίας είναι πληρωτέα,

υπογραφή και ρητή αποδοχή όλων των εργασιών που εκτελούνται.

Σε περίπτωση δόλιας χρήσης της τραπεζικής κάρτας, ο αγοραστής καλείται, μόλις αντιληφθεί τη χρήση αυτή, να επικοινωνήσει με τον πωλητή στο ακόλουθο email: hello@henry-equestrian.com.


Άρθρο 6 - Επιβεβαίωση παραγγελίας

Ο πωλητής παρέχει στον αγοραστή αντίγραφο της σύμβασης μέσω email.

 

Άρθρο 7 - Απόδειξη της συναλλαγής

Τα ηλεκτρονικά μητρώα, τα οποία τηρούνται στα ηλεκτρονικά συστήματα του πωλητή υπό εύλογες συνθήκες ασφαλείας, θα θεωρούνται ως απόδειξη των επικοινωνιών, των παραγγελιών και των πληρωμών που πραγματοποιούνται μεταξύ των μερών. Η αρχειοθέτηση των δελτίων παραγγελίας, των αποδείξεων και των τιμολογίων πραγματοποιείται σε αξιόπιστο και ανθεκτικό αποθηκευτικό μέσο που μπορεί να προσκομιστεί ως απόδειξη.

 

Άρθρο 8 - Πληροφορίες για το προϊόν

Τα προϊόντα που διέπονται από τους παρόντες γενικούς όρους είναι εκείνα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του πωλητή και τα οποία αναφέρονται ως πωλούμενα και αποστελλόμενα από τον πωλητή. Προσφέρονται εντός των ορίων των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Τα προϊόντα περιγράφονται και παρουσιάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Ωστόσο, εάν έχουν προκύψει λάθη ή παραλείψεις στην παρουσίαση αυτή, ο πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων δεν είναι συμβατικές.

 

Άρθρο 9 - Τιμές

Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές του ανά πάσα στιγμή, αλλά δεσμεύεται να εφαρμόζει τις τιμές που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας κατά την ημερομηνία αυτή.

Οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ. Δεν λαμβάνουν υπόψη τα έξοδα παράδοσης, τα οποία τιμολογούνται επιπλέον και αναφέρονται πριν από την επικύρωση της παραγγελίας. Οι τιμές λαμβάνουν υπόψη τον ΦΠΑ που ισχύει την ημέρα της παραγγελίας και οποιαδήποτε αλλαγή στον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ θα αντικατοπτρίζεται αυτόματα στην τιμή των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Εάν δημιουργηθούν ή τροποποιηθούν ένας ή περισσότεροι φόροι ή εισφορές, ιδίως περιβαλλοντικοί φόροι, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, η μεταβολή αυτή θα μπορούσε να μεταφερθεί στην τιμή πώλησης των προϊόντων.

 

Άρθρο 10 - Τρόπος πληρωμής

Πρόκειται για παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής, πράγμα που σημαίνει ότι η παραγγελία συνεπάγεται την πληρωμή από τον αγοραστή.

Για την πληρωμή της παραγγελίας, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ όλων των μεθόδων πληρωμής που διαθέτει ο πωλητής και αναφέρονται στον ιστότοπο του πωλητή. Ο αγοραστής εγγυάται στον πωλητή ότι διαθέτει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για τη χρήση του τρόπου πληρωμής που επέλεξε κατά την επικύρωση του εντύπου παραγγελίας. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κάθε επεξεργασία παραγγελίας και κάθε παράδοση σε περίπτωση άρνησης έγκρισης πληρωμής με τραπεζική κάρτα από τους επίσημα διαπιστευμένους οργανισμούς ή σε περίπτωση μη πληρωμής. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να πραγματοποιήσει παράδοση ή να τιμήσει παραγγελία από αγοραστή ο οποίος δεν έχει εξοφλήσει πλήρως ή εν μέρει προηγούμενη παραγγελία ή με τον οποίο εκκρεμεί διαφορά πληρωμής. 

Η πληρωμή του τιμήματος γίνεται εξ ολοκλήρου την ημέρα της παραγγελίας, σύμφωνα με τους ακόλουθους τρόπους:

 • με πιστωτική κάρτα (Visa ή Mastercard)
 • από την Paypal
 • από την ApplePay
 • κατά την παραλαβή του δέματος από τον μεταφορέα


Άρθρο 11 - Διαθεσιμότητα προϊόντων - Επιστροφές χρημάτων - Επίλυση προβλημάτων

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τις περιόδους κατά τις οποίες το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι κλειστό, οι οποίες θα ανακοινώνονται σαφώς στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας, οι χρόνοι παράδοσης θα είναι, εντός των ορίων των διαθέσιμων αποθεμάτων, αυτοί που αναφέρονται παρακάτω. Οι χρόνοι παράδοσης ξεκινούν από την ημερομηνία καταχώρισης της παραγγελίας που αναφέρεται στο email επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

Για τις παραδόσεις, ο χρόνος παράδοσης είναι από 1 έως 60 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το απόθεμα, ξεκινώντας από την επομένη της ημέρας που ο αγοραστής έκανε την παραγγελία του, σύμφωνα με τους ακόλουθους τρόπους: Ταχυδρομείο ΕΛΤΑ. Το αργότερο 60 εργάσιμες ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης. Μπορεί να χορηγηθεί πρόσθετη προθεσμία παράδοσης εάν το προϊόν μπορεί να εξατομικευτεί.

Εάν δεν τηρηθεί η συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης ή προθεσμία παράδοσης, ο αγοραστής πρέπει να ζητήσει από τον πωλητή να εκπληρώσει τη σύμβαση εντός εύλογου πρόσθετου χρονικού διαστήματος πριν από τη λύση της σύμβασης.

Εάν ο πωλητής δεν το πράξει εντός αυτής της περαιτέρω προθεσμίας, ο αγοραστής μπορεί να υπαναχωρήσει ελεύθερα από τη σύμβαση.

Ο αγοραστής πρέπει να ολοκληρώσει αυτές τις διαδοχικές διατυπώσεις με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής.

Η σύμβαση θεωρείται ότι λύθηκε με την παραλαβή από τον πωλητή της επιστολής ή του εγγράφου που τον ενημερώνει για την εν λόγω καταγγελία, εκτός εάν ο έμπορος έχει εκτελέσει εν τω μεταξύ.

Ο αγοραστής μπορεί, ωστόσο, να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση, εάν οι ανωτέρω ημερομηνίες ή προθεσμίες αποτελούν για αυτόν ουσιώδη όρο της σύμβασης.

Στην περίπτωση αυτή, όταν η σύμβαση καταγγελθεί, ο πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει στον αγοραστή όλα τα ποσά που έχει καταβάλει, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία καταγγέλθηκε η σύμβαση.

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος, ο αγοραστής θα ενημερωθεί το συντομότερο δυνατό και θα έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία. Ο αγοραστής θα έχει τότε την επιλογή να ζητήσει είτε την επιστροφή των ποσών που κατέβαλε το αργότερο εντός 14 ημερών από την πληρωμή του, είτε πιστωτικό σημείωμα για το ποσό του προϊόντος.

 

Άρθρο 12 - Όροι παράδοσης

Ως παράδοση νοείται η μεταβίβαση στον καταναλωτή της φυσικής κατοχής ή του ελέγχου των αγαθών. Τα προϊόντα που παραγγέλλονται παραδίδονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις και εντός της προθεσμίας που ορίζεται ανωτέρω.

Τα προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αγοραστής στο έντυπο παραγγελίας, και ο αγοραστής πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι ακριβής. Κάθε δέμα που επιστρέφεται στον πωλητή λόγω λανθασμένης ή ελλιπούς διεύθυνσης παράδοσης θα αποστέλλεται εκ νέου με έξοδα του αγοραστή. Ο αγοραστής μπορεί, κατόπιν αιτήματός του, να επιτύχει την αποστολή ψηφιακού τιμολογίου στη διεύθυνση χρέωσης και όχι στη διεύθυνση παράδοσης, επικυρώνοντας τη σχετική επιλογή που παρέχεται στο έντυπο παραγγελίας.

Εάν κατά τη στιγμή της παράδοσης, η αρχική συσκευασία είναι κατεστραμμένη, σχισμένη ή ανοιχτή, ο αγοραστής πρέπει να ελέγξει την κατάσταση των ειδών. Εάν έχουν υποστεί ζημιά, ο αγοραστής πρέπει να αρνηθεί το δέμα και να σημειώσει επιφύλαξη στο δελτίο αποστολής (δέμα που απορρίφθηκε επειδή ανοίχτηκε ή υπέστη ζημιά).

Ο αγοραστής πρέπει να αναφέρει στο δελτίο παράδοσης και με τη μορφή χειρόγραφων επιφυλάξεων συνοδευόμενων από την υπογραφή του κάθε ανωμαλία που αφορά την παράδοση (ζημία, έλλειψη προϊόντος σε σχέση με το δελτίο παράδοσης, κατεστραμμένη συσκευασία, σπασμένα προϊόντα...).

Η επαλήθευση αυτή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μόλις ο αγοραστής ή ένα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο υπογράψει το δελτίο αποστολής.

Ο αγοραστής οφείλει να επιβεβαιώσει τις κρατήσεις αυτές στον μεταφορέα με συστημένη επιστολή το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του/των αντικειμένου/ων και να αποστείλει αντίγραφο της επιστολής αυτής με φαξ ή με απλό ταχυδρομείο στον πωλητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στις νομικές ανακοινώσεις της ιστοσελίδας.

Εάν τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στον πωλητή, πρέπει να υποβληθεί στον πωλητή αίτηση επιστροφής εντός 14 ημερών από την παράδοση. Οποιαδήποτε απαίτηση που υποβάλλεται μετά την περίοδο αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Η επιστροφή του προϊόντος μπορεί να γίνει δεκτή μόνο για προϊόντα στην αρχική τους κατάσταση (αχρησιμοποίητα, συσκευασία, αξεσουάρ, οδηγίες χρήσης, με τις αρχικές ετικέτες...).

 

Άρθρο 13 - Λάθη παράδοσης

Ο αγοραστής οφείλει να υποβάλει στον πωλητή την ημέρα της παράδοσης ή το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παράδοση, οποιαδήποτε αξίωση για λάθος στην παράδοση και/ή μη συμμόρφωση των προϊόντων σε είδος ή ποιότητα σε σχέση με τις ενδείξεις στο έντυπο παραγγελίας. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται μετά την προθεσμία αυτή θα απορρίπτεται.

Η παρατήρηση πρέπει να υποβληθεί στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hello@henry-equestrian.com

Οποιαδήποτε αξίωση που δεν υποβάλλεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται ανωτέρω και εντός των προθεσμιών που έχουν οριστεί δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα απαλλάσσει τον πωλητή από κάθε ευθύνη έναντι του αγοραστή.

Σε περίπτωση λάθους παράδοσης ή επιστροφής χρημάτων, κάθε προϊόν προς ανταλλαγή ή επιστροφή χρημάτων πρέπει να επιστραφεί στον πωλητή στο σύνολό του και στην αρχική του συσκευασία, ταχυδρομικώς, στην ακόλουθη διεύθυνση Εθνικών Αγώνων 104, 38445 Νέα Ιωνία - Βόλος.

Τα έξοδα επιστροφής μετά από λάθος παράδοσης στην Ελλάδα βαρύνουν τον πωλητή.

 

Άρθρο 14 - Εγγύηση προϊόντος

Νομική εγγύηση συμμόρφωσης και νομική εγγύηση κρυφών ελαττωμάτων.

Η HENRY Equestrian είναι ο εγγυητής της συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση, επιτρέποντας στον αγοραστή να προβάλει αξίωση βάσει της νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης που προβλέπεται στον κώδικα καταναλωτών ή της εγγύησης ελαττωμάτων του πωλούμενου πράγματος, όπως ορίζεται στον αστικό κώδικα. 

Σε περίπτωση εφαρμογής της νομικής εγγύησης συμμόρφωσης, υπενθυμίζεται ότι :

 • ο αγοραστής έχει προθεσμία 14 ημερών από την παράδοση των αγαθών για να προβεί σε ενέργειες
 • ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ επισκευής ή αντικατάστασης του αγαθού, σύμφωνα με τους όρους κόστους που καθορίζονται στον κώδικα καταναλωτών,

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι:

 • η νομική εγγύηση συμμόρφωσης ισχύει ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση που αναφέρεται κατωτέρω,
 • ο αγοραστής μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει την εγγύηση έναντι κρυφών ελαττωμάτων του πωλούμενου αντικειμένου κατά την έννοια του αστικού κώδικα. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να επιλέξει μεταξύ της λύσης της πώλησης ή της μείωσης της τιμής.

 

Άρθρο 15 - Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Καταναλωτή, ο αγοραστής έχει προθεσμία 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας του για να επιστρέψει οποιοδήποτε προϊόν δεν του ταιριάζει και να ζητήσει πιστωτικό σημείωμα με τη μορφή δωροκάρτας με ισχύ 1 έτους από την ημερομηνία έκδοσης ή επιστροφή χρημάτων χωρίς ποινή, με εξαίρεση τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον αγοραστή.

Οι επιστροφές πρέπει να γίνονται στην αρχική και πλήρη κατάστασή τους (νέο προϊόν, συσκευασία, αξεσουάρ, οδηγίες χρήσης, ετικέτες κ.λπ.) που να επιτρέπει την πώλησή τους σε νέα κατάσταση, συνοδευόμενες από την απόδειξη αγοράς.

Κατεστραμμένα, λερωμένα ή ελλιπή προϊόντα δεν γίνονται δεκτά. Η επαναποστολή κατεστραμμένων, λερωμένων ή ελλιπών προϊόντων θα γίνεται με έξοδα του αγοραστή.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί μέσω email, αποστέλλοντας το αίτημα στη διεύθυνση hello@henry-equestrian.com. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος δήλωσης υπαναχώρησης είναι αποδεκτή. Πρέπει να είναι σαφής και να εκφράζει τη βούληση για απόσυρση.

Εάν το δικαίωμα υπαναχώρησης γίνει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, επιστρέφεται η τιμή του προϊόντος ή των προϊόντων που αγοράστηκαν και τα έξοδα αποστολής.

Τα έξοδα επιστροφής από την Ελλάδα βαρύνουν τον πωλητή. Τα έξοδα επιστροφής για άλλες περιοχές βαρύνουν τον αγοραστή (καταβάλλονται απευθείας από τον πωλητή ή αφαιρούνται 6€ από την επιστροφή χρημάτων όταν ο πελάτης επιθυμεί επιστροφή χρημάτων).

Σε περίπτωση εμπορικών πράξεων που οδηγούν τον αγοραστή να επωφεληθεί από ένα προϊόν που προσφέρεται από ένα συγκεκριμένο ποσό ή για την αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος, η επιστροφή χρημάτων μπορεί να προταθεί μόνο σε περίπτωση επιστροφής του προσφερόμενου προϊόντος. Διαφορετικά, ο πωλητής μπορεί να εκδώσει μόνο μια δωροκάρτα για την πληρωμένη αξία του επιστρεφόμενου προϊόντος (με ισχύ για 1 έτος από την έκδοσή της).

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Καταναλωτή, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να γίνει δεκτό για συμβάσεις για

 • την προμήθεια αγαθών των οποίων η τιμή εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς που δεν ελέγχονται από τον έμπορο και οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης,
 • την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα
 • την προμήθεια αγαθών που ενδέχεται να υποβαθμιστούν ή να λήξουν γρήγορα,
 • η παράδοση αγαθών που έχουν αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή μετά την παράδοση και τα οποία δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας,
 • η παράδοση αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση και λόγω της φύσης τους, αναμειγνύονται αναπόσπαστα με άλλα αντικείμενα,
 • η παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο, η εκτέλεση της οποίας άρχισε αφού ο καταναλωτής έδωσε τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή του και παραιτήθηκε ρητά από το δικαίωμα υπαναχώρησής του.

 

Άρθρο 16 - Ανωτέρα βία

Οποιεσδήποτε περιστάσεις πέραν του ελέγχου των μερών που εμποδίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους υπό κανονικές συνθήκες θεωρούνται ως λόγοι απαλλαγής από τις υποχρεώσεις των μερών και οδηγούν στην αναστολή τους.

Το μέρος που επικαλείται τις προαναφερθείσες περιστάσεις οφείλει να ενημερώσει αμέσως το άλλο μέρος για την επέλευση και την εξαφάνισή τους.

Ως ανωτέρα βία θεωρούνται όλα τα γεγονότα ή περιστατικά που είναι ακαταμάχητα, εξωτερικά προς τα μέρη, απρόβλεπτα, αναπόφευκτα, ανεξάρτητα από τη βούληση των μερών και τα οποία δεν μπορούν να αποτραπούν από τα μέρη, παρά όλες τις εύλογες προσπάθειες. Πέραν αυτών που συνήθως διατηρούνται από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τυχαίων γεγονότων θεωρούνται ρητά τα ακόλουθα: αποκλεισμός μέσων μεταφοράς ή προμηθειών, σεισμοί, πυρκαγιές, καταιγίδες, πλημμύρες, κεραυνοί, διακοπή λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή δυσκολίες που αφορούν ειδικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα εκτός των πελατών.

Τα μέρη συναντώνται για να εξετάσουν τον αντίκτυπο του γεγονότος και να συμφωνήσουν τους όρους υπό τους οποίους θα συνεχιστεί η εκτέλεση της σύμβασης. Εάν η περίπτωση ανωτέρας βίας διαρκέσει περισσότερο από τρεις μήνες, οι παρόντες γενικοί όροι μπορούν να καταγγελθούν από το ζημιωθέν μέρος.

 

Άρθρο 17 - Διανοητική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παραμένει ιδιοκτησία του πωλητή, ο οποίος είναι ο μοναδικός κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου αυτού.

Οι αγοραστές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην κάνουν καμία χρήση του περιεχομένου αυτού- απαγορεύεται αυστηρά η ολική ή μερική αναπαραγωγή του περιεχομένου αυτού και ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η HENRY Equestrian είναι ένα εμπορικό σήμα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από τον πωλητή.

Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα χωρίς άδεια ή το περιεχόμενο του ιστότοπου μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνος.

 

Άρθρο 18 - Επεξεργασία δεδομένων και ελευθερίες

Τα ονομαστικά δεδομένα που παρέχει ο αγοραστής είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας του και για την έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων.

Μπορούν να κοινοποιηθούν στους συνεργάτες του πωλητή που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση, επεξεργασία, διαχείριση και πληρωμή των παραγγελιών.

Ο αγοραστής έχει μόνιμο δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και εναντίωσης όσον αφορά τις πληροφορίες που τον αφορούν. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στην ιστοσελίδα της HENRY Equestrian.

 

Άρθρο 19 - Μερική μη επικύρωση

Εάν ένας ή περισσότεροι όροι των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων θεωρηθούν άκυροι ή κηρυχθούν άκυροι κατ' εφαρμογή νόμου, κανονισμού ή κατόπιν τελεσίδικης απόφασης αρμόδιας δικαστικής αρχής, οι υπόλοιποι όροι διατηρούν την ισχύ και το πεδίο εφαρμογής τους.

 

Άρθρο 20 - Μη παραίτηση

Το γεγονός ότι ένα από τα μέρη δεν κάνει χρήση της παράβασης από το άλλο μέρος οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στους παρόντες γενικούς όρους δεν ερμηνεύεται στο μέλλον ως παραίτηση από την εν λόγω υποχρέωση.

 

Άρθρο 21 - Τίτλος

Σε περίπτωση δυσκολίας ερμηνείας μεταξύ οποιουδήποτε από τους τίτλους που εμφανίζονται στην αρχή των ρητρών και οποιασδήποτε από τις ρήτρες, οι τίτλοι κηρύσσονται ανύπαρκτοι.

 

Άρθρο 22 - Γλώσσα της σύμβασης

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης είναι γραμμένοι στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση μετάφρασης σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, σε περίπτωση διαφωνίας, μόνο το ελληνικό κείμενο θεωρείται αυθεντικό.

 

Άρθρο 23 - Διαμεσολάβηση

Σε περίπτωση διαφωνίας, ο αγοραστής μπορεί να προσφύγει στη συμβατική διαμεσολάβηση, ιδίως στην Επιτροπή Διαμεσολάβησης Καταναλωτών ή στους υφιστάμενους κλαδικούς φορείς διαμεσολάβησης, ή σε οποιαδήποτε εναλλακτική μέθοδο επίλυσης διαφορών (π.χ. συνδιαλλαγή).

 

Άρθρο 24 - Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες γενικοί όροι υπόκεινται στην εφαρμογή του ελληνικού δικαίου. Το αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστικό δικαστήριο. 

Αυτό ισχύει τόσο για τους ουσιαστικούς όσο και για τους τυπικούς κανόνες. Σε περίπτωση διαφωνίας ή απαίτησης, ο αγοραστής πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τον πωλητή για να επιτύχει φιλική λύση.

 

Άρθρο 25 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δεδομένα που συλλέχθηκαν:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα:

Άνοιγμα λογαριασμού: όταν δημιουργείται ο λογαριασμός του χρήστη, το επώνυμο, το όνομα, η διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου και η ταχυδρομική διεύθυνση, 

Σύνδεση: όταν ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, καταγράφονται το όνομα, το επίθετο, τα δεδομένα σύνδεσης, τα δεδομένα χρήσης, τα δεδομένα τοποθεσίας και τα δεδομένα πληρωμής.

Προφίλ: κατά τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να συμπληρωθεί ένα προφίλ, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, προτιμήσεις, καταναλωτικές συνήθειες και δεδομένα σχετικά με την ιππασία.

Πληρωμή: κατά την πληρωμή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα, η ιστοσελίδα καταγράφει οικονομικά δεδομένα σχετικά με τον τραπεζικό λογαριασμό ή την πιστωτική κάρτα του χρήστη.

Επικοινωνία: όταν η ιστοσελίδα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με άλλα μέλη, αποθηκεύονται προσωρινά δεδομένα σχετικά με τις επικοινωνίες του χρήστη.

Cookies: Τα cookies χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της χρήσης της ιστοσελίδας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τα cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του.

 

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες χρησιμοποιούνται για την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και για τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήσεις έχουν ως εξής:

 • την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη,
 • διαχείριση της λειτουργίας και βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας,
 • οργάνωση των όρων χρήσης των υπηρεσιών πληρωμών,
 • επαλήθευση, ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των δεδομένων που διαβιβάζει ο χρήστης,
 • προσφέροντας στο χρήστη τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου,
 • εφαρμογή της βοήθειας προς τους χρήστες,
 • εξατομίκευση των υπηρεσιών με την προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με το ιστορικό περιήγησης και τις προτιμήσεις του χρήστη,
 • πρόληψη και ανίχνευση της απάτης, του κακόβουλου λογισμικού και διαχείριση περιστατικών ασφαλείας
 • διαχείριση πιθανών διαφορών με τους χρήστες,
 • αποστολή εμπορικών και διαφημιστικών πληροφοριών, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.


Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων με τρίτους

Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτες εταιρείες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες πληρωμών, για την υλοποίηση αυτών των υπηρεσιών, η ιστοσελίδα βρίσκεται σε σχέση με τρίτες τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές εταιρείες με τις οποίες έχει συνάψει συμβάσεις,
 • όταν ο χρήστης δημοσιεύει, στις ελεύθερες περιοχές σχολίων της ιστοσελίδας, πληροφορίες προσβάσιμες στο κοινό,
 • όταν ο χρήστης επιτρέπει στην ιστοσελίδα ενός τρίτου μέρους να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του,
 • όταν η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών, διαφήμισης και πληρωμών. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη για τους σκοπούς της παροχής αυτών των υπηρεσιών και υποχρεούνται συμβατικά να τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις διατάξεις των εφαρμοστέων κανονισμών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • εάν απαιτείται από το νόμο, η ιστοσελίδα μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα για την παρακολούθηση αξιώσεων κατά της ιστοσελίδας και για τη συμμόρφωση με διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες,
 • εάν η ιστοσελίδα συμμετέχει σε συγχώνευση, εξαγορά, πώληση περιουσιακών στοιχείων ή αναγκαστική διαχείριση, ενδέχεται να υποχρεωθεί να πωλήσει ή να μοιραστεί όλα ή μέρος των περιουσιακών της στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, οι χρήστες θα ενημερώνονται πριν από τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτο μέρος.


Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα

Η ιστοσελίδα εφαρμόζει οργανωτικά, τεχνικά, λογισμικά και φυσικά μέτρα ψηφιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από αλλοίωση, καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το διαδίκτυο δεν είναι ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον και ο δικτυακός τόπος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της μετάδοσης ή της αποθήκευσης πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.


Επιβολή των δικαιωμάτων των χρηστών

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκήσουν αποστέλλοντας αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση: hello@henry-equestrian.com.

 • το δικαίωμα πρόσβασης: μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμά τους πρόσβασης, για να λάβουν γνώση των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν. Στην περίπτωση αυτή, πριν από την εφαρμογή του δικαιώματος αυτού, η ιστοσελίδα μπορεί να ζητήσει απόδειξη της ταυτότητας του χρήστη προκειμένου να επαληθεύσει την ακρίβειά της. 
 • το δικαίωμα διόρθωσης: εάν τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στην ιστοσελίδα είναι ανακριβή, μπορούν να ζητήσουν την επικαιροποίηση των πληροφοριών.
 • το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων: οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. 
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από τον ιστότοπο να περιορίσει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον ΓΚΠΔ. 
 • το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων: οι χρήστες μπορούν να εναντιωθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.  
 • το δικαίωμα στη μεταβιβάσιμη χρήση: μπορούν να ζητήσουν από την ιστοσελίδα να τους δώσει τα προσωπικά δεδομένα που τους έχουν παρασχεθεί προκειμένου να τα μεταφέρουν σε μια νέα ιστοσελίδα.


Αλλαγές στην παρούσα ρήτρα

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση αλλαγής της παρούσας πολιτικής απορρήτου, η ιστοσελίδα δεσμεύεται να δημοσιεύσει τη νέα έκδοση στην ιστοσελίδα της. Η ιστοσελίδα θα ενημερώνει επίσης τους χρήστες για την αλλαγή μέσω email, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της νέας διατύπωσης της ρήτρας προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τον λογαριασμό του.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Έχετε 14 ημέρες για να αλλάξετε γνώμη. Επιστροφή του προϊόντος μου.

ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ⚡️

Για να μαθαίνετε πρώτοι για όλες τις επερχόμενες εκπλήξεις μας!