Πολιτική απορρήτου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνει για το πώς η HENRY Equestrian χρησιμοποιεί και προστατεύει τις πληροφορίες που μας δίνετε όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, η οποία είναι προσβάσιμη από τον ακόλουθο URL: henry-equestrian.com (η "Ιστοσελίδα").

Η παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάξει ή να συμπληρωθεί ανά πάσα στιγμή από την HENRY Equestrian, ιδίως προκειμένου να συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε νομικές ή τεχνολογικές εξελίξεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ημερομηνία της επικαιροποίησης θα προσδιορίζεται σαφώς στην αρχή της παρούσας πολιτικής. Τέτοιες αλλαγές είναι δεκτικές για τον χρήστη μόλις ενημερωθεί για την επικαιροποιημένη πολιτική απορρήτου και την αποδεχτεί.


ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μεταξύ του εκδότη της Ιστοσελίδας, εφεξής "ο Εκδότης", και κάθε προσώπου που συνδέεται στην Ιστοσελίδα, εφεξής "ο Χρήστης".

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ

"Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας": στοιχεία κάθε είδους που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, είτε προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είτε όχι, όπως κείμενα, εικόνες, σχέδια, παρουσιάσεις, βίντεο, διαγράμματα, δομές, βάσεις δεδομένων ή λογισμικό.

"Εκδότης" : HENRY Equestrian, ατομική επιχείρηση της Anais Alexandra HENRY, υπό την ιδιότητά της ως εκδότη της Ιστοσελίδας.

"Χρήστης": κάθε πρόσωπο που συνδέεται στην Ιστοσελίδα.

" Ιστοσελίδα " σημαίνει την ιστοσελίδα που είναι προσβάσιμη στο URL henry-equestrian.com, καθώς και οποιεσδήποτε υποσελίδες, δικτυακούς τόπους, πύλες και παραλλαγές URL αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες.  Η επιλογή "Αποδέχομαι" κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται την πλήρη και ολοκληρωτική αποδοχή της παρούσας πολιτικής. Παρομοίως, κάνοντας κλικ στο "Αποδέχομαι" στο ενημερωτικό banner σχετικά με τα cookies που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, επιβεβαιώνετε την αποδοχή σας, ενώ σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα cookies που θα εφαρμόζονται ή δεν θα εφαρμόζονται σε εσάς. Αναγνωρίζετε επίσης ότι τις έχετε κατανοήσει πλήρως και τις αποδέχεστε χωρίς περιορισμούς.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει την αξία της απόδειξης των συστημάτων αυτόματης καταγραφής του Εκδότη και, εφόσον δεν προσκομίσει αποδείξεις για το αντίθετο, παραιτείται του δικαιώματος να τα αμφισβητήσει σε περίπτωση διαφωνίας.

Η αποδοχή της παρούσας πολιτικής απορρήτου προϋποθέτει ότι οι χρήστες έχουν τη δικαιοπρακτική ικανότητα να το πράξουν ή ότι είναι τουλάχιστον 16 ετών, ή εάν δεν είναι, ότι έχουν την εξουσιοδότηση κηδεμόνα ή επιτρόπου, εάν είναι ανίκανοι, ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, εάν είναι κάτω των 16 ετών, ή ότι έχουν εντολή, εάν ενεργούν για λογαριασμό νομικού προσώπου.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GPRD) που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Απριλίου 2016 και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ο Εκδότης σας παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

4.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο υπεύθυνος για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων στην Ιστοσελίδα είναι HENRY Equestrian, ατομική επιχείρηση της Anais Alexandra HENRY, της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται Εθνικών Άγονων 104, 38445 Νέα Ιωνία - Βόλου.

4.2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

4.2.1. ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

4.2.1.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα, συναινείτε στη συλλογή πληροφοριών από τον Εκδότη σχετικά με: το περιεχόμενο που διαβάζετε και επιλέγετε- δημογραφικά δεδομένα- τη συσκευή που χρησιμοποιείτε και το περιβάλλον λογισμικού της- την τοποθεσία σας- τα δεδομένα σύνδεσής σας (χρόνοι, διεύθυνση IP κ.λπ.).

4.2.1.2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΤΟΥ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η χρήση της φόρμας επικοινωνίας ή του email επικοινωνίας από τον Χρήστη συνεπάγεται τη συλλογή από τον Εκδότη των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων: επίθετο, όνομα, email*, αριθμός τηλεφώνου.

Τα προσωπικά δεδομένα που ακολουθούνται από αστερίσκο είναι υποχρεωτικά για τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας. Οι χρήστες που δεν επιθυμούν να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας δεν θα μπορούν να στείλουν μήνυμα στον Εκδότη απευθείας από την Ιστοσελίδα.

4.2.1.3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η χρήση της φόρμας εγγραφής από τον Χρήστη συνεπάγεται τη συλλογή από τον Εκδότη των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων: επίθετο*, όνομα*, ταχυδρομική διεύθυνση*, email*, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου*.

Τα προσωπικά δεδομένα που ακολουθούνται από έναν αστερίσκο είναι υποχρεωτικά για την εγγραφή στην Ιστοσελίδα. Οι χρήστες που δεν επιθυμούν να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη χρήση της φόρμας εγγραφής δεν θα μπορούν να εγγραφούν απευθείας από την Ιστοσελίδα.

4.2.1.4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ NEWSLETTER

Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα newsletter, ο Εκδότης μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται: το e-mail σας.

4.2.2. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψη υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία με σκοπό :

 • Επιβεβαίωση της ταυτότητας των προσώπων,
 • Διασφάλιση και βελτίωση της ασφάλειας των υπηρεσιών,
 • Ανάπτυξη, λειτουργία, βελτίωση, παροχή και διαχείριση της Ιστοσελίδας,
 • Προσαρμογή και βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη,
 • Για να στείλουμε πληροφορίες και να έρθουμε σε επαφή με άτομα, μεταξύ άλλων μέσω email,
 • Για τη στόχευση διαφημιστικού περιεχομένου,
 • Για την πρόληψη παράνομης δραστηριότητας,
 • Για την επιβολή των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης της Ιστοσελίδας.


Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας ή του email επικοινωνίας υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία με σκοπό :

 • Επιβεβαίωση της ταυτότητας των ατόμων,
 • Διασφάλιση και βελτίωση της ασφάλειας των υπηρεσιών,
 • Προσαρμογή και βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη,
 • Για να στείλουμε πληροφορίες και να έρθουμε σε επαφή με άτομα, μεταξύ άλλων μέσω email,
 • Στόχευση διαφημιστικού περιεχομένου,
 • Αποφυγή παράνομης δραστηριότητας.


Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία με σκοπό :

 • Εκτελεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις,
 • Επιβεβαίωση της ταυτότητας των ατόμων,
 • Για να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί η ασφάλεια των υπηρεσιών,
 • Για την ανάπτυξη, λειτουργία, βελτίωση, παροχή και διαχείριση της Ιστοσελίδας,
 • Προσαρμογή και βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη,
 • Για να στείλουμε πληροφορίες και να έρθουμε σε επαφή με άτομα, μεταξύ άλλων μέσω email,
 • Για την πρόληψη παράνομης ή παράνομης δραστηριότητας,
 • Για την επιβολή των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης της Ιστοσελίδας.


Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της φόρμας newsletter υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία με σκοπό :

 • αποστολή newsletters στον χρήστη.


4.2.3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψη έχουν ως νομική βάση το έννομο συμφέρον του Εκδότη, δηλαδή τη διενέργεια ανάλυσης της συμπεριφοράς στην Ιστοσελίδα και τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα, όπως αυτά που προκύπτουν από την εφαρμογή ορισμένων cookies, μπορεί να έχουν ως νομική βάση τη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων προσώπων. 

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας ή του email επικοινωνίας βασίζονται στη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή βασίζονται σε συμβατική σχέση.

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της φόρμας newsletter βασίζονται στη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων προσώπων.

4.2.4. ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι διαθέσιμα μόνο στα μέλη της ομάδας διαχείρισης του Εκδότη, στο υπεύθυνο για την προετοιμασία της παραγγελίας σας και στο υπεύθυνο για τη διαχείριση της Ιστοσελίδας, και δεν είναι ποτέ ελεύθερα προσβάσιμα από τρίτους.

4.2.5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψη στο δικτυακό τόπο διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την ορθή διαχείριση του δικτυακού τόπου και για μέγιστο διάστημα 12 μηνών ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης των ενδιαφερομένων προσώπων. 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας ή κατά την αποστολή στο email επικοινωνίας διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την ορθή διαχείριση του αιτήματος του χρήστη και για μέγιστο διάστημα 12 μηνών.

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή διατηρούνται κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης μεταξύ του Εκδότη και του Χρήστη.

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της φόρμας newsletter διατηρούνται έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση των ενδιαφερομένων. 

Στο τέλος κάθε μιας από αυτές τις περιόδους, ο Εκδότης θα αρχειοθετεί τα δεδομένα αυτά και θα τα διατηρεί για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος. 

Μετά το πέρας αυτής της περιόδου διατήρησης, ο Εκδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαγράψει οριστικά τα δεδομένα των ενδιαφερόμενων προσώπων.


4.2.6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς συνθήκες, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.


4.2.7. ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Εκδότης μπορεί επίσης να συλλέγει και να επεξεργάζεται οποιαδήποτε δεδομένα υποβάλλονται οικειοθελώς από έναν Χρήστη, ιδίως μέσω του ελεύθερου πεδίου της φόρμας επικοινωνίας. 

Ο Εκδότης κατευθύνει τους χρήστες όσο το δυνατόν περισσότερο όταν παρέχουν περιττά προσωπικά δεδομένα.

Ο Εκδότης δεσμεύεται να διατηρεί και να επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τις δραστηριότητές του και θα διαγράφει κάθε δεδομένο που λαμβάνει και δεν είναι χρήσιμο το συντομότερο δυνατόν.


4.3. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γράφοντας μας στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή στέλνοντας email στο hello@henry-equestrian.com.


4.3.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Λόγω της υποχρέωσης ασφάλειας και απορρήτου κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που βαρύνει τον Εκδότη, το αίτημά σας θα διεκπεραιωθεί μόνο εάν μπορείτε να αποδείξετε την ιδιότητά σας, ιδίως προσκομίζοντας μια σάρωση του έγκυρου εγγράφου ταυτότητάς σας (σε περίπτωση αιτήματος μέσω email) ή μια υπογεγραμμένη φωτοτυπία του έγκυρου εγγράφου ταυτότητάς σας (σε περίπτωση γραπτού αιτήματος), τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από τις λέξεις "Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι το αντίγραφο του παρόντος εγγράφου ταυτότητας είναι σύμφωνο με το πρωτότυπο. Έγινε στις ... στο...", ακολουθούμενη από την υπογραφή σας.


4.3.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΗΘΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, την ενημέρωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που ενδέχεται να είναι ανακριβή, εσφαλμένα, ελλιπή ή παρωχημένα.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε γενικές και ειδικές οδηγίες σχετικά με των προσωπικών σας δεδομένων μετά το θάνατό σας. Κατά περίπτωση, οι κληρονόμοι ενός αποβιώσαντος προσώπου μπορούν να ζητήσουν να ληφθεί υπόψη ο θάνατος του συγγενή τους και/ή να γίνουν οι απαραίτητες επικαιροποιήσεις.


4.3.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να στείλετε email στην ακόλουθη διεύθυνση: hello@henry-equestrian.com. Σε αυτό το email, θα πρέπει να προσδιορίσετε τα δεδομένα που επιθυμείτε να διαγραφούν καθώς και τους λόγους που δικαιολογούν αυτό το αίτημα, εκτός από την περίπτωση της εμπορικής αναζήτησης.


4.3.4. ΔΙΚΑIΩΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε μορφή μεταβιβάσιμη, ανοικτή και αναγνώσιμη.


4.3.5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Εκδότη. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν και δεν θα χρησιμοποιηθούν από τον Εκδότη.


4.3.6. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Η συγκατάθεσή σας είναι απαραίτητη για την επεξεργασία των δεδομένων σας από τον Εκδότη. Ωστόσο, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση αυτή θα οδηγήσει στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. 

Οι υπηρεσίες που απαιτούν την επεξεργασία των δεδομένων σας από τον Εκδότη δεν θα είναι πλέον προσβάσιμες.


4.3.7. ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

Ο Εκδότης δεσμεύεται να απαντήσει στο αίτημά σας για πρόσβαση, διόρθωση ή αντίρρηση ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο αίτημα παροχής πληροφοριών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 1 μήνα από την παραλαβή του αιτήματός σας.


4.3.8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Εάν θεωρείτε ότι ο Εκδότης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία ή αίτημα στην αρμόδια αρχή.


4.4. ΔΙΑΒΊΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΧΘΈΝΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 

4.4.1. ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΣΕ ΕΤΑΊΡΟΥΣ

Ο Εκδότης σας ενημερώνει ότι προσφεύγουμε σε εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων που μας έχετε κοινοποιήσει. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται στην Ιστοσελίδα.

Ο Εκδότης έχει προηγουμένως διασφαλίσει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών του έχουν εφαρμόσει επαρκείς εγγυήσεις και συμμορφώνονται με αυστηρούς όρους όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, τη χρήση και την προστασία των δεδομένων, για παράδειγμα μέσω του US PrivacyShield.

Ο χρήστης συναινεί στο να διαβιβάζονται τα δεδομένα που συλλέγονται από τον Εκδότη στους συνεργάτες του και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους εν λόγω συνεργάτες στο πλαίσιο υπηρεσιών τρίτων, ήτοι :

 

Συνεργάτης

Με την ιδιότητα

Χώρα υποδοχής

Επεξεργασία

Εγγυήσεις

Facebook Ads manager

Υπεργολάβος και Συνεργάτης

USA (Privacy Shield)

Εκτέλεση εργασιών που αφορούν την αναζήτηση.

https://www.facebook.com/policy.php

Facebook Analytics

Υπεργολάβος και Συνεργάτης

USA (Privacy Shield)

Ανάπτυξη επιχειρηματικών στατιστικών για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών του Διαδικτύου.

https://www.facebook.com/policy.php

Google Analytics

Υπεργολάβος και Συνεργάτης

USA (Privacy Shield)

Ανάπτυξη επιχειρηματικών στατιστικών για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών του Διαδικτύου.

https://policies.google.com/privacy

Google Adwords

Υπεργολάβος και Συνεργάτης

USA (Privacy Shield)

Εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με την αναζήτηση.

https://policies.google.com/privacy

Youtube

Συνυπεύθυνος

USA (Privacy Shield)

Hosting βίντεο.

https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr

Instagram

Συνυπεύθυνος

USA (Privacy Shield)

Διαχείριση των απόψεων των ανθρώπων για προϊόντα, υπηρεσίες ή περιεχόμενο.

https://help.instagram.com/519522125107875

Gmail

Υπεργολάβος και Συνεργάτης

USA (Privacy Shield)

Υπηρεσία email.

https://policies.google.com/privacy

Facebook

Συνυπεύθυνος

USA (Privacy Shield)

Διαχείριση των απόψεων των ανθρώπων για προϊόντα, υπηρεσίες ή περιεχόμενο.

https://www.facebook.com/policy.php

 

4.4.2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Χρήστης συμφωνεί επίσης ότι ο Εκδότης μπορεί να αποκαλύψει τα δεδομένα που συλλέγονται σε οποιοδήποτε άτομο, κατόπιν αιτήματος κρατικής αρχής ή δικαστικής απόφασης.


4.4.3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Η ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Εάν ο Εκδότης συμμετέχει σε συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων, χρηματοδότηση, εκκαθάριση ή πτώχευση ή σε εξαγορά του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής του από άλλη εταιρεία, ο Χρήστης συναινεί στη διαβίβαση των συλλεγόμενων δεδομένων από τον Εκδότη στην εν λόγω εταιρεία και στην εν λόγω εταιρεία που εκτελεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου για λογαριασμό του Εκδότη.


ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ / COOKIE

Τι είναι το " cookie ";

Ένα "cookie" ή ανιχνευτής είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο που κατατίθεται σε μια συσκευή (υπολογιστή, tablet, smartphone, κ.λπ.) και διαβάζεται, για παράδειγμα, κατά την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο, την ανάγνωση ενός email, την εγκατάσταση ή τη χρήση λογισμικού ή μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, ανεξάρτητα από τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείται.

Κατά την επίσκεψη σε αυτήν την ιστοσελίδα, ενδέχεται να κατατεθούν στη συσκευή σας "cookies" από την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την εν λόγω ιστοσελίδα ή/και από τρίτες εταιρείες.

Όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί ένα banner που εξηγεί τη χρήση των "cookies". Έκτοτε, συνεχίζοντας την επίσκεψη, ο πελάτης ή/και ο υποψήφιος θα θεωρείται ότι έχει ενημερωθεί και ότι έχει αποδεχθεί τη χρήση των εν λόγω "cookies". Η συγκατάθεση θα ισχύει για περίοδο δεκατριών (13) μηνών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τα cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του. 

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παρακολούθηση του όγκου, του τύπου και του μοτίβου της επισκεψιμότητας που χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα, για την ανάπτυξη του σχεδιασμού και της διάταξης της ιστοσελίδας και για άλλους διοικητικούς και σχεδιαστικούς σκοπούς και γενικά για τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε. 

Σε αυτή την ιστοσελίδα υπάρχουν τα ακόλουθα cookies: 

Cookies της Google :

- Google analytics : επιτρέπει τη μέτρηση του κοινού της ιστοσελίδας.
- Google tag manager : διευκολύνει την εφαρμογή tags στις σελίδες και επιτρέπει τη διαχείριση των tags της Google. 
- Google Adsense : Το διαφημιστικό δίκτυο της Google που χρησιμοποιεί ιστοσελίδες ή βίντεο του YouTube ως μέσο για τις διαφημίσεις του. 
- Google Dynamic Remarketing : μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε δυναμική διαφήμιση με βάση προηγούμενες αναζητήσεις. 
- Google Adwords Conversion : εργαλείο παρακολούθησης καμπάνιας adwords. 
- DoubleClick : Τα διαφημιστικά cookies της Google για την εμφάνιση banners.

Cookies της Facebook :

- Facebook connect : σας επιτρέπει να κάνετε εγγραφή χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Facebook.
- Facebook social plugins : σας επιτρέπει να κάνετε like, να μοιράζεστε, να σχολιάζετε περιεχόμενο με λογαριασμό στο Facebook.
- Facebook Custom Audience : επιτρέπει την αλληλεπίδραση με το κοινό στο Facebook.

Η διάρκεια ζωής αυτών των cookies είναι δεκατρείς μήνες.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

6.1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Τα Περιεχόμενα της Ιστοσελίδας είναι πιθανό να προστατεύονται από τη νομοθεσία περί δημιουργικών δικαιωμάτων και βάσεων δεδομένων. Οποιαδήποτε αναπαράσταση, αναπαραγωγή, μετάφραση, προσαρμογή ή μετασχηματισμός, εν όλω ή εν μέρει, που πραγματοποιείται παράνομα και χωρίς τη συγκατάθεση του Εκδότη ή των διαδόχων του ή των εντολοδόχων του συνιστά παραβίαση του Κώδικα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και μπορεί να οδηγήσει σε δικαστική διαδικασία για παραχάραξη.


6.2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο χρήστης δεσμεύεται συμβατικά έναντι του εκδότη να μην χρησιμοποιεί, αναπαράγει ή αναπαριστά, με οποιονδήποτε τρόπο, τα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, είτε προστατεύονται από δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας είτε όχι, για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την ανάγνωσή τους από ένα ρομπότ ή ένα πρόγραμμα περιήγησης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα ρομπότ ευρετηρίασης, των οποίων μοναδικός σκοπός είναι η σάρωση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για σκοπούς ευρετηρίασης.


ΑΡΘΡΟ 7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή από τον Εκδότη. Οι όροι που ισχύουν για τον Χρήστη είναι αυτοί που ισχύουν κατά τη στιγμή της σύνδεσής του με την Ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα αποτελεί αντικείμενο ενημέρωσης κατά την πρώτη σύνδεση του Χρήστη μετά την έναρξη ισχύος της. Αυτή η νέα πολιτική απορρήτου θα υπόκειται σε νέα αποδοχή.


7.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Η ακυρότητα μιας από τις ρήτρες της παρούσας σύμβασης δεν συνεπάγεται την ακυρότητα των άλλων ρητρών της σύμβασης ή της σύμβασης στο σύνολό της, οι οποίες διατηρούν την πλήρη ισχύ και το πεδίο εφαρμογής τους. Στην περίπτωση αυτή, τα μέλη οφείλουν, στο μέτρο του δυνατού, να αντικαταστήσουν την άκυρη διάταξη με έγκυρη διάταξη που να ανταποκρίνεται στο πνεύμα και το σκοπό της παρούσας συμφωνίας.


7.3. ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η παράλειψη του Εκδότη να χρησιμοποιήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από το παρόν δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από τα εν λόγω δικαιώματα.


7.4. ΓΛΩΣΣΕΣ

Οι όροι αυτοί προσφέρονται στα ελληνικά.


7.5. ΑΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι διατάξεις των παρόντων όρων ισχύουν με την επιφύλαξη της τήρησης των υποχρεωτικών διατάξεων του Κώδικα Καταναλωτή σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Έχετε 14 ημέρες για να αλλάξετε γνώμη. Επιστροφή του προϊόντος μου.

ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ⚡️

Για να μαθαίνετε πρώτοι για όλες τις επερχόμενες εκπλήξεις μας!